Darba aizsardzība

Pasākumu kopums nodarbināto dzīvības un veselības saglabāšanai darbā un tās mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Mēs piedāvājam

Izstrādāt pasākumu kopumu ietverot preventīvi tiesiskus, saimnieciskus, sociālus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu nodarbināto dzīvības un veselības saglabāšanu darbā.

Audits

Novērtējam esošo situāciju uzņēmumā un nosakām nepieciešamos pasākumus, lai sakārtotu darba aizsardzības sistēmu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām.

Sistēma

Pasākumu kopums, lai izveidotu efektīvu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, kurā ietilpst darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana, instrukciju sagatavošana un citas saistošās dokumentācijas izstrāde.

Uzraudzība

Pasākumu kopums, lai pastāvīgi pilnveidotu un uzturētu efektīvu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā. Regulāra darba vides risku pārskatīšana, darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana un citas saistošās dokumentācijas atjaunošana un pārskatīšana.

Dokumentācija

 • Darba vietu, telpu pārbaude un risku identificēšana
 • Darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāna izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas, instrukciju saraksti
 • Žurnāli, formulāri, ievadapmācības, instruktāžas darba vietās u.c.
 • Rīkojumi par atbildīgajām personām, stratēģijas plāni, saistošo likumdošanas aktu saraksti u.c.
 • Darbinieku saraksts, kuriem jāveic obligātās veselības pārbaudes, nosūtīšanas kartes un rīkojumi.
 • Darbinieku saraksts, kuriem izsniedzami individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un to izdošanas formulāri.
 • Darbinieku saraksts, kas saistīti ar ķīmiskajām vielām, produktiem.
 • Bīstamo iekārtu apsekošana un nepieciešamo pārbaužu noteikšana.

Pakalpojumi

 • Darba aizsardzības sistēmas audits.
 • Darba aizsardzības speciālista nodrošināšana uzņēmumā.
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
 • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana.
 • Darbinieku instruēšana un apmācība.
 • Darba vides indikatīvie un laboratoriskie mērījumi.
 • Darba vietu, telpu pārbaude un risku identificēšana.
 • Uzraudzība darba aizsardzībā.
 • Uzņēmuma interešu pārstāvēšana kontrolējošajā institūcijā darba aizsardzības jomā (VDI).
 • Uzņēmuma amatpersonu konsultēšana darba aizsardzībā.

Produkti

Darba drošības zīmes

Aptieciņa

Tipveida instrukcijas