Vides aizsardzība

Pasākumu kopums vides saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.

Mēs piedāvājam

Izstrādāt pasākumu kopumu, lai nodrošinātu vides saglabāšanu un nodrošināšinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Vides drošības noteikšana un izvērtēšana

Vides mērķu un aspektu noteikšana.
Risku izvērtēšana.

Vides prasību ieviešana

Vides prasību ieviešana.

Atļauju sagatavošana

Atļaujas sagatavošanas piesārņojušo darbību veikšanai.

Dokumentācijas un zīmju sagatavošana

Dokumentu sagatavošana (bīstamo atkritumu, ķīmisko vielu uzskaites reģistru, aprakstu sagatavošana par uzņēmumā veiktajām piesārņojošajām darbībām, mērijumu pieteikšana u.c. saistošā dokumentācija).
Zīmes sagatavošana.